Avraham | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Avraham

English Meaning: Abraham

Hebrew Translation: אברהם

Theme: Hope

Avodah

August 15, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: עבודה
Meaning: Work

Listen Now

Mizmor

August 14, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: מִזמוֹר
Meaning: Psalm

Listen Now