Skip Navigation
Jerusalem

Yu’nee

Holy Land Moments Logo

English Meaning: June

Hebrew Translation: יוני

Theme:

Avielut

July 17, 2018

Theme: Tisha B'Av

Hebrew Translation: אבלות
Meaning: Mourning

Listen Now

Hurban

July 16, 2018

Theme: Tisha B'Av

Hebrew Translation: חורבן
Meaning: Destruction

Listen Now