Viduy hoda'ah | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Viduy hoda'ah

English Meaning: Confession

Hebrew Translation: ודוי הודאה

Theme: Prayer

Tzedakah Box

Yedidut

November 16, 2018

Theme: Tzedakah

Hebrew Translation: ידידות
Meaning: Fellowship

Listen Now

Tzedakah Box

Keren

November 15, 2018

Theme: Tzedakah

Hebrew Translation: קרן
Meaning: Charitable Foundation

Listen Now

Tzedakah Box

Ani

November 14, 2018

Theme: Tzedakah

Hebrew Translation: עני
Meaning: Poor

Listen Now