Tsowm | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Tsowm

English Meaning: Fast

Hebrew Translation: צום

Theme: Tisha B'Av

Mizmor

August 14, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: מִזמוֹר
Meaning: Psalm

Listen Now