Shmonah yamim | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Shmonah yamim

English Meaning: "Eight Days"

Hebrew Translation: שמונה ימים

Theme: Hanukkah

HWOD Theme - Home and Family

Sapah

April 19, 2019

Theme: Home & Family

Hebrew Translation: ספה
Meaning: Couch

Listen Now

HWOD Theme - Home and Family

Sa’lon

April 18, 2019

Theme: Home & Family

Hebrew Translation: סלון
Meaning: Living Room

Listen Now

HWOD Theme - Home and Family

Tikrah

April 17, 2019

Theme: Home & Family

Hebrew Translation: תקרה
Meaning: Ceiling

Listen Now