Skip Navigation
Jerusalem

Shloshim

Holy Land Moments Logo

English Meaning: Thirty

Hebrew Translation: שלושים

Theme:

Hodu

November 20, 2017

Theme: Thanksgiving

Hebrew Translation: הודו
Meaning: Turkey

Listen Now

Noten Todah

November 19, 2017

Theme: Thanksgiving

Hebrew Translation: נותן תודה
Meaning: Giving thanks

Listen Now

Bracha

November 17, 2017

Theme: Giving

Hebrew Translation: ברכה
Meaning: Blessing

Listen Now