Rosh Hashanah | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Rosh Hashanah

gavel and scales

English Meaning: The Jewish New Year

Hebrew Translation: ראש השנה

Theme: Rosh Hashanah

Se’ara

December 11, 2018

Theme: Winter

Hebrew Translation: סערה
Meaning: Storm

Listen Now

Shmonah yamim

December 10, 2018

Theme: Hanukkah

Hebrew Translation: שמונה ימים
Meaning: "Eight Days"

Listen Now