Skip Navigation
Jerusalem

Pi'tri'yah

hwod-theme-nature

English Meaning: Mushroom

Hebrew Translation: פטרייה

Theme: Nature

Eloki

January 22, 2017

Theme: Angels

Hebrew Translation: אלוקי
Meaning: Divine

Listen Now

mlk theme

Hafradah

January 20, 2017

Theme: MLK

Hebrew Translation: הַפרָדָה
Meaning: Segregation

Listen Now