Nitzchi | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Nitzchi

Theme Image - Valentine's Day

English Meaning: Everlasting

Hebrew Translation: נִצחִי

Theme: Valentine's Day

Tzedakah Box

Keren

November 15, 2018

Theme: Tzedakah

Hebrew Translation: קרן
Meaning: Charitable Foundation

Listen Now

Tzedakah Box

Ani

November 14, 2018

Theme: Tzedakah

Hebrew Translation: עני
Meaning: Poor

Listen Now

Tzedakah Box

Tikkun Olam

November 13, 2018

Theme: Tzedakah

Hebrew Translation: תיקון עולם
Meaning: Fixing The World

Listen Now