Skip Navigation
Jerusalem

Hodu

English Meaning: Turkey

Hebrew Translation: הודו

Theme: Thanksgiving

Avielut

July 17, 2018

Theme: Tisha B'Av

Hebrew Translation: אבלות
Meaning: Mourning

Listen Now

Hurban

July 16, 2018

Theme: Tisha B'Av

Hebrew Translation: חורבן
Meaning: Destruction

Listen Now