Chanukah | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Chanukah

English Meaning: Hanukkah

Hebrew Translation: חנוכה

Theme: Hanukkah

HWOD - Prophecy Theme

Ruach Hakodesh

October 16, 2018

Theme: Prophecy

Hebrew Translation: רוח הקודש
Meaning: The Holy Spirit

Listen Now

HWOD - Prophecy Theme

Nevuah

October 15, 2018

Theme: Prophecy

Hebrew Translation: נבואה
Meaning: Prophecy

Listen Now