Chanukah | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Chanukah

English Meaning: Hanukkah

Hebrew Translation: חנוכה

Theme: Hanukkah

Chag

December 18, 2018

Theme: Winter

Hebrew Translation: חג
Meaning: Holiday

Listen Now

O'na

December 17, 2018

Theme: Winter

Hebrew Translation: עונה
Meaning: Season

Listen Now