Chanuka Same’ach | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Chanuka Same’ach

English Meaning: Happy Hanukkah

Hebrew Translation: חנוכה שמח

Theme:

HWOD Themes - Basic Vocabulary

Tsevah

February 21, 2019

Theme: Basic Vocabulary/Colors

Hebrew Translation: צבע
Meaning: Color

Listen Now

HWOD Themes - Basic Vocabulary

Afarsek

February 20, 2019

Theme: Basic Vocabulary/Colors

Hebrew Translation: אפרסק
Meaning: Peach

Listen Now

HWOD Themes - Basic Vocabulary

Fushiya

February 19, 2019

Theme: Basic Vocabulary/Colors

Hebrew Translation: פושיה
Meaning: Fuchsia

Listen Now