Chanuka Same’ach | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Chanuka Same’ach

English Meaning: Happy Hanukkah

Hebrew Translation: חנוכה שמח

Theme:

HWOD Theme - Home and Family

Ritzpah

April 22, 2019

Theme: Home & Family

Hebrew Translation: רצפה
Meaning: Floor

Listen Now

HWOD Theme - Home and Family

Misrad

April 21, 2019

Theme: Home & Family

Hebrew Translation: משרד
Meaning: Office

Listen Now

HWOD Theme - Home and Family

Sapah

April 19, 2019

Theme: Home & Family

Hebrew Translation: ספה
Meaning: Couch

Listen Now