Terumah -- God Wants YOU! | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Terumah -- God Wants YOU!

English Meaning:

Hebrew Translation:

Theme:

Avodah

August 15, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: עבודה
Meaning: Work

Listen Now

Mizmor

August 14, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: מִזמוֹר
Meaning: Psalm

Listen Now